---

In deze nieuwsbrief krijgt u meer informatie over de twee concerten die wij in het voorjaar zullen organiseren. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.klassiekinrhoon.nl

Vrijdag 12 april 2019 Ned. Herv. Kerk van Rhoon – Johannes Passion – BWV 245

Zoals u weet hebben we de afgelopen jaren vele, prachtige concerten georganiseerd met het Belgische ensemble BachPlus. Dit orkest, dat onder leiding staat van Bart Naessens, maakt een mooie carrière en de eerste twee Cd’s zijn dan ook bejubeld in de pers.

Komend voorjaar zal BachPlus in België en in ons land de Johannes Passion uitvoeren. In de Johannes-Passion zet Bach het lijdensverhaal van Jezus op muziek zoals dat verteld wordt in het Bijbelboek Johannes. Hij voerde het stuk voor het eerst uit in de Vesperdienst van Goede Vrijdag (de vrijdag voor Pasen) in Leipzig. Het was de eerste passiemuziek die hij als cantor in Leipzig schreef. Het zou fantastisch zijn om die uitvoering ook in Rhoon te kunnen organiseren. Echter, omdat wij al een mooi programma voor dit jaar hebben samengesteld ontbreekt thans helaas het geld om dit concert ook mogelijk te maken. Het tekort wordt beraamd op 5.000 Euro.

Crowdfunding

Omdat wij deze kans niet voorbij willen laten gaan willen wij uw steun inroepen om d.m.v. een crowdfundingactie het benodigde geld voor dit concert bijeen te brengen. Zonder uw financiële steun zullen wij genoodzaakt zijn om het concert af te gelasten. Deze financiële steun kunt verlenen door overmaking van een gift op de rekening van Stichting Klassiek in Rhoon. Rekeningnummer : NL22 RABO 0178 941476.

U kunt een gift op twee manieren doen*

Het concert staat gepland op vrijdag 12 April 2019 en, naast BachPlus, zal ook het instrumentaal ensemble Il Gardellino (met de wereldberoemde hoboïst Marcel Ponseele) medewerking verlenen. Ook bij de solisten zien we enkele bekende namen: Drew Santini (bas), Amaryllis Dieltiens (sopraan) en Tiemo Wang (bas).

Kaartverkoop

De kaarten voor dit concert a Euro 30 zijn te koop bij Boek- & Leeswinkel het Witte Huys te Rhoon en via de website: www. klassiekinrhoon.nl

Wanneer de crowdfunding onvoldoende opbrengst genereert bewaart u het kaartje en kunt u de waarde van het kaartje verzilveren door bijwoning van een volgend concert dat door de Stichting wordt georganiseerd.

Donderdag 2 mei 2019 Ned. Herv. Van Rhoon – Hemelse Sferen – Arvo Pärt

Op 2 mei organiseert de Stichting Klassiek in Rhoon een avond in de Ned. Herv. Kerk van Rhoon die geheel in het teken zal staan van de componist Arvo Pärt . De auteur Jan Brokken (heeft vele jaren in Rhoon gewoond en is bekend van o.a. De Vergelding) zal in de kerk waar zijn vader predikant is geweest vertellen over Arvo Pärt naar aanleiding van zijn boek Baltische Zielen. Verder zal er door de pianist Jeroen van Veen en de cellist Joachim Eijlander muziek van Pärt worden gepeeld: zijn Spiegel im Spiegel, Fratres, Für Alina en Für Anna-Maria.

Kaarten a Euro 30 zijn te koop bij Boek- & Leeswinkel het Witte Huys te Rhoon en via de website: www.klassiekinrhoon.nl

*U kunt een gift op twee manieren doen

als periodieke gift
U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan onze instelling,of

als gewone gift
U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan onze instelling gaat geven.

Er is sprake van een periodieke gift als: de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen.

Dat betekent dat:

(a) u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging;

(b) u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging;

(c) de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Voldoet uw gift niet aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn? Bijvoorbeeld omdat u eenmalig een gift doet? Dan doet u een gewone gift. Ook hiervoor gelden specifieke voorwaarden -waarover wij u gaarne nader informeren - om de gift af te mogen trekken in uw aangifte.

 * De fiscus heeft Stichting Klassiek in Rhoon erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI), wat concreet inhoudt dat u als donateur, zowel als particulier of bedrijf, in aanmerking komt voor belastingvoordeel!

 Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Klassiek in Rhoon, Leen den Otter 010 5067150 of via: info@dierenkliniekdenotter.nl